TW-02 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 6วัน4คืน XW

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 6วัน4คืน XW

ชมวัดจงไถซาน วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิพระถังซัมจั่ง
สักการะขอพระเทพกวนอูที่ วัดเหวินหวู่

เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชม ต้นสนอายุนับพันปี
เที่ยวหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา

 

ราคาเริ่มต้น 14,999.- บาท
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

<<กลับ


 

Visitors: 36,693