EU-04 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน LX

ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน LX

พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway)
นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway)
เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

ทัวร์ยุโรป

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
เดินทาง
12-18 ก.ย. 60
19-25 ก.ย. 60
10-16 ต.ค. 60
24-30 ต.ค. 60

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 34,958