EU-10 ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย 7วัน 4คืน EK

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย 7วัน 4คืน EK

ชมเมืองเก่าซาดาร์ - ผ่านชม เมืองพรีโมสเตน
โทรกีร์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
สปลิท - ชมย่าน PEOPLE SQUARE
ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
ชมหอระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry
เมืองสตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ชมย่านเมืองเก่า
ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - เสาหินอัศวิน
หอนาฬิกา - รูปปั้นนักบุญ ST.BLAISE
มหาวิหารเซนต์จาคอบ
ล่องเรือชมทะเลสาบ อุทยานพริตวิตเซ่
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET)


ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
เดินทาง
12-18 กรกฏาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท
06-12 สิงหาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท
17-23 กันยายน 2562 ท่านละ 39,999 บาท
08-14 ตุลาคม 2562 ท่านละ 39,999 บาท
16-22 ตุลาคม 2562 ท่านละ 39,999 บาท

<<กลับ

Visitors: 35,177