HK-07 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน EK

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน EK

วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
พระใหญ่ลันเตา วัดโป่วหลิน
นั่งกระเช้าลอยป้านองปิง
สนุกกับเครื่องเล่นที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
โซนใหม่ Iron Man Experlence
เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด Repulse Bay
น่ังรถรางพีคแทรมขึ้นยอดเขา
ชมวิวมุมสู่ที่ Victoria peak
ช้อปปิ้งจุใจย่าน จิมซาจุ่ย , City Gate Outlet
ชมการแสดง A Symphony of Lights


ราคาเริ่มต้น ท่านละ 16,999 บาท
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2562

<<กลับ

Visitors: 36,896