CN-16 ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 8 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 8 วัน 7 คืน (TG)

เฉินตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ชวนจู่ซื่อ - จุดชมวิวหวงหลง 4,007 เมตร
หวงหลง (นั่งกระเช้าขาขึ้น / เข้าเต็มวัน) - จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ) - โชว์ Songcheng
เมืองโบราณซงพาน - ถนนคนเดินซุนชีลู่ - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินโบราณจิ่นหลี่
หลวงพ่อโตเล่อซาน ... มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1966
เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊) ... 1 ใน 4 พุทธคีรี อันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ :: รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + กระเช้าขึ้นหวงหลง + มีช่างภาพ +
ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
ของแถม :: หมวกแก๊ป

เดินทาง
19-26 ก.ย. 61 ท่านละ 62,900.-บาท
10-17 ต.ค. 61 ท่านละ 69,900.-บาท
17-24 ต.ค. 61 ท่านละ 69,900.-บาท
20-27 ต.ค. 61 ท่านละ 69,900.-บาท
26 ต.ค.-02 พ.ย. 61 ท่านละ 65,900.-บาท
02-09 พ.ย. 61 ท่านละ 59,900.-บาท

<<กลับ

Visitors: 37,079