TW-04 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน BR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน BR

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิพระถังซัมจั่ง
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ
ชมอุทยานเย่หลิ่ว , อุทยานหยางหมิงซาน
ขอพรที่ วัดเหวินหวู่ เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึก ไทเป101
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 62

<<กลับ

Visitors: 24,436