TW-05 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 2 อุทยาน 5วัน3คืน SL

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 2 อุทยาน 5วัน3คืน SL

เที่ยวเกาะไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณชม อุทยานอาลีซาน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิ่ว
ชม วัดจงไถซานซื่อ หรือ วัดหมื่นล้าน
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อันยิ่งใหญ่
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง วัดเสวียนกวง
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ.วัดเหวินหวู่
ช้อปปิ้งสุดสนุก ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต , ซีเหมินติงมาเก็ต
เมนูพิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี,สเต็กจานร้อน,SEAFOOD

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,694