TW-07 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน4คืน SL/XW

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน4คืน XW

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิพระถังซัมจั่ง
สักการะขอพระเทพกวนอูที่ วัดเหวินหวู่
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ
เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชอพรที่ วัดซงซานฉือโย่ว
ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น พร้อมปล่อยโคมขงหมิง
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึก ไทเป101
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดซีเหมินติง , ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,694